• กลับสู่หน้าแรก  
• คู่มือใช้งานระบบสำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายอภิชาติ พิกุลทอง • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
2
•
นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3
•
นายจิรพงษ์ โลพิศ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาช่างยนต์
4
•
นายวิทยา ยวงนาค • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5
•
นางอัจฉราวรรณ เศรษฐชะนะ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาบัญชี
6
นายปรีชา คำภู • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7
•
นางสาวจิราพร ศิริภิรมย์ • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
•
นางสาวเจมใจ สระใหญ่ • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9
นางสาวจุฑาทิพย์ ดีปั้น • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาบัญชี
10
•
นายศราวุธ ชูช่วย • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11
•
นายดนุพล รามจุล • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12
•
นายศิริพันธ์ ไพรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
13
•
นายจีรวัฒน์ คงนาสร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14
•
นางสาววาสนา สนองมิตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและธุรกิจ
15
•
สิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
16
•
นางสาวสุพัตรา แดงสกล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
17
•
สุกานดา เจ๊ะเลาะ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
18
•
นางไพรเพชร บานสุคนธ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
19
•
นางสาวพันทิวา แสงฉาว • เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
20
•
นางสาวอัญจิรา ไพรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
21
•
นางสาวชุติมา แสงสว่าง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
22
•
นางสาววรรดี เอี่ยมจัด • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23
•
นางสาวณัฎฐนันฑ์ พร้อมปัจจุ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
24
•
นายณรงค์ ศรีทอง • พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
25
•
นางสันทนา ศรีสงคราม • พนักงานราชการ แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
26
•
นางมนิดา พรหมนิมิตร • พนักงานราชการ แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
27
นายเทอดศักดิ์ ยอดมงคล • พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานปกครอง
28
•
นางสาววิมลฉวี แซ่เลื่อง • พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
29
นางสาวจุฑารัตน์ แซนพิมาย • พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
30
•
นายสุทธิพงษ์ พินชนะ • พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
31
•
นายประกอบ ชลพิง • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
32
•
นายสุชาติ คชโอสถ • ยามรักษาการณ์ งานอาคารสถานที่
33
•
นายมานพ แก้วกรูด • ยามรักษาการณ์ งานอาคารสถานที่
34
•
นายมานพ ฤทธิ์จำนงค์ • ยามรักษาการณ์ งานอาคารสถานที่
35
•
นายเชาวลิตร ศรีพักตร์ • พนักงานขับรถ งานอาคารสถานที่
36
•
Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
37
•
นางจริยา โลพิศ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
38
•
นางสาววราพร มะแตง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
39
นายน้ำมนต์ โฆสะโก • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ